Leccor Heerenveen Import Nederland

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.


Leveringsvoorwaarden                                                           heerenveen import

Artikel 1. Algemeen

1. Alle verkopen, leveringen en werkzaamheden door ons van welke aard ook, geschieden op de hieronder omschreven voorwaarden, welke voorwaarden steeds een onderdeel zullen vormen van alle transacties.

2. De voorwaarden zijn volledig van kracht, ook al zijn de eventuele algemene voorwaarden van de tegenpartij niet uitdrukkelijk door ons afgewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen wat betreft prijzen, modellen en uitvoeringen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn slechts informatief.

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons is geaccepteerd. De acceptatie kan stilzwijgend of uitdrukkelijk geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsge     vonden, indien niet binnen acht dagen na ontvangst van een order door ons aan koper schriftelijk is medegedeeld dat de order niet geaccepteerd is.

2. Aanvullingen en/of wijzigingen, waaronder ontbinding van gesloten overeenkomsten zijn eerst voor ons bindend, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

3. Een met een ondergeschikte gesloten overeenkomst, die geen schriftelijke procuratie heeft, bindt ons niet eerder dan nadat en voorzover zij door ons schriftelijk is bevestigd. 

Artikel 4. Prijzen

1. Indien niet anders vermeld gelden onze prijzen voor levering af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen verhoogd met de door ons te dragen kosten van vervoer. De prijzen worden verhoogd met de ten tijde van de levering verschuldigde omzetbelasting.

2. Mocht na de totstandkoming van enige koopovereenkomst een prijsverhoging intreden, ondermeer door verhoging van invoerrechten en/of belastingen, wijziging in valuta, dan wel prijsverhoging door de fabrikant, dan zijn wij grechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen, met dien verstande dat, indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen prijs bedraagt, de afnemer het recht heeft de koop te annuleren, zonder dat hij recht heeft op enige schadevergoeding.

3. De opsomming van de gevallen waaronder prijsverhoging optreedt heeft niet tot doel enig ander geval van prijsverhoging uit te sluiten.

Artikel 5. Leveringstermijnen

1. De overeengekomen levertijden gelden vanaf het tijdstip der totstandkoming van de desbetreffende overeenkomsten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen hebben wij het recht de overeengekomen leveringstermijn met ten hoogste één maand te overschrijden, onverminderd het hierna bepaalde bij overmacht.

2. Wij zijn eerst in gebreke na het verstrijken van 14 dagen, nadat wij een schriftelijke ingebrekestelling van de zijde van de afnemer hebben ontvangen.

Artikel 6. Levering

1. De levering geschiedt af ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen met dien verstande, dat tenzij anders wordt overeengekomen wij de kosten voor vervoer voor onze rekening nemen.

2. Tenzij afhaling van de gekochte artikelen door of vanwege de afnemer is overeengekomen worden de gkochte artikelen door ons gezonden aan het adres van de afnemer. De kosten van eventuele verzekering

zijn ten laste van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen hebben wij de keuze van de wijze van vervoer en van de vervoerder. Het vervoer geschiedt voor risico van afnemer. Tenzij anders is overeengekomen

worden de artikelen onverzekerd verzonden. Aan de afnemer worden eventuele ons toekomende rechten jegens de vervoerder op schadevergoeding aan de afnemer overdragen.

3. De afnemer dient de aan zijn adres verzonden goederen onmiddelijk in ontvangst te nemen.

4. Indien overengekomen is, dat de afnemer de gekochte artikelen aan ons bedrijf zal afhalen, is de afnemer verplicht de artikelen binnen 5 dagen na dagtekening van het door ons aan hem te zenden bericht dat de artikelen te zijner beschikking zijn aan ons bedrijf te Gersloot / Heerenveen af te halen, bij gebreke waarvan hij de door ons te berekenen kosten voor opslag in ons bedrijf aan ons verschuldigd is voor elke ingegane dag, dat de goederen later worden afgehaald. Wij behouden ons het recht voor de gekochte artikelen te verzenden aan het adres van de afnemer, waarbij het in lid 2 van dit artikel bepaalde alsdan van toepassing zal zijn.

Artikel 7. Betaling

1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van koopsom en omzetbelasting, ook van eventuele rente en bijkomende kosten, contant, zonder enige korting en/of beroep op compensatie, gedaan te worden bij de afname of aflevering, ofwel indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaats gehad, daags na verloop van die termijn.

2. Indien 30 dagen na faktuurdatum de koopsom niet is voldaan wordt de afnemer aan ons een rente verschuldigd naar 2% per maand voor iedere maand dat afnemer geheel of ten dele ingebreke blijft met de betaling,over het volle faktuurbedrag, een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend.

Artikel 8. Risico

Indien uit de overeenkomst niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, gaat het risico van het verkochte op de afnemer over bij de afgifte ten vervoer aan de vervoerder, ofwel op het tijdstip van afhaling, en indien de afhaling niet binnen de in artikel 6 lid 4 bedoelde termijn van 5 dagen heeft plaatsgehad met ingang van de dag volgende op het einde van die termijn. Beschadiging of tenietgaan van het verkochte nadat het risico op de afnemer is overgegaan, geeft geen recht op vermindering van het verschuldigde door de afnemer en evenmin op uitstel van betaling.

Artikel 9. Overmacht

1. Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen, die van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in alle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering geheel of ten dele op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld gelden ondermeer:

· niet, niet-volledige en/of vertragende levering door de fabriek en/of importeur:

· oorlog en oorlogsgevaar:

· gehele of gedeeltelijke mobilisatie:

· in- en uitvoerverboden:

· maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was:

· vorst, werkstakingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand en diefstal.

3. Het in dit artikel bepaalde geldt eveneens, indien vorenbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de fabrikant of andere toeleveranciers.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

1. Tot de volledige betaling van het verkochte met inbegrip van eventuele rente en kosten blijven wij, van het verkochte eigenaar.

2. Koper is voor de volledige betaling van de koopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het gekochte aan derden te verpanden, of de eigendom daarvan over te dragen.

3. Voor het geval dat een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde mocht hebben verkregen, doch deze derde de verschuldigde koopsom nog niet mocht hebben voldaan, cedeert de afnemer

voorzoveel nodig tot meerdere zekerheid van zijn betalingsverplichting bij deze zijn vordering op deze derde, welke overdracht door ons voor alsdan wordt aanvaard. Wij zijn bevoegd deze cessie te allen tijde te doen betekenen aan de derde of schriftelijke erkenning van de cessie te vragen.

4. Indien wij nog niet betaalde artikelen aan afnemer ter beschikking stellen wordt deze overdracht beschouwd als verstrekking tot bruikleen om niet, te allen tijde opzegbaar.

Artikel 11. Garantie

1. Voorzover met betrekking tot de verkochte artikelen door of vanwege de fabrikant enige garantie is verstrekt, stellen wij de afnemer daarvan op de hoogte en dragen wij onze garantie over aan de afnemer.

2. Wij verlenen geen garantie voor de verkochte artikelen dan voorzover schriftelijk met de afnemer is overeengekomen , ook al heeft de fabrikant enige garantie verstrekt.

Artikel 12. Reklames

1. De afnemer dient de door ons geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst op soort, maat, aantal en deugdelijkheid te controleren.

2. Reklames behoren binnen 8 dagen door afnemer schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd en goedgekeurd. De gemelde termijn van 8 dagen gaat in daags na de ontvangst van de gekochte artikelen, ofwel-indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichting tot afname-op de dag van aanbieding ter aflevering aan de afnemer.

Reklames op andere wijze dan wel aan tussenpersonen, medeverkopers, reizigers, vertegenwoordigers en anderen gedaan of later dan de hiervoor vermelde termijn aan ons gedaan, zijn van generlei waarde.

3. In afwijking in  zoverre van het vorenstaande zullen reklames ter zake van gebreken die bij de hiervoor bedoelde controle niet ontdekt konden worden, moeten worden ingediend binnen 8 dagen na de ontdekking van die gebreken, mits de afnemer aantoont dat de betreffende artikelen vakkundig en overeenkomstig eventuele montagevoorschriften zijn aangewend. Ter zake van deze gebreken is elke reklame uitgesloten na verloop van 1 jaar na de verzending of afhaling van de gekochte artikelen.

4. Bij tijdig en op juiste wijze ingediende reklame dient de reklamant ons in de gelegenheid te stellen zijn reklame te controleren, bij gebreke waarvan de reklame niet door ons in behandeling behoeft te worden genomen.

5. Indien een reklame door ons juist wordt bevonden, dient de wederpartij ons een redelijke termijn te geven om de door ons nodig geachte voorzieningen te treffen, in welk geval wij, naar onze keuze, de door ons geleverde artikelen herstellen, vervangen of terugnemen, tegen teruggave van de koopprijs, mits de verkochte artikelen in onbeschadigde toestand zijn. Overigens zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direkt of indirekt geleden door de afnemer of derden, tengevolge van gebreken of of ondeugdelijkheid van het geleverde, behalve indien en voorzover de wet verbiedt deze aansprakelijkheid uit te sluiten.

6. In geen geval mag de afnemer zonder onze toestemming de door ons geleverde goederen terugzenden, terwijl terugzending van voor de afnemer op maat gemaakte goederen uitgesloten is.

7. Tijdig ingediende reclames behoeven door ons niet in behandeling te worden genomen, noch kan de afnemer ons ter zake aansprakelijk stellen voor enig nadeel uit de beweerdelijke ondeugdelijkheid van de door ons geleverde artikelen indien derden zonder vooraf door ons verkregen schriftelijke toestemming iets aan de geleverde artikelen hebben veranderd of gerepareerd.

Artikel 13 Modellen.

De kosten van door ons gemaakte tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Wij behouden ons voor de auteursrechten op de bedoelde tekeningen, modellen, werktuigen of gereedschappen en ze blijven ons eigendom, voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Wanprestatie en Ontbinding.

1. Indien afnemer op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, is hij daadoor reeds in gebreke, zonder dat enige ingebrekestelling van onze zijde is vereist.

2. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek hebben wij ingeval van wanprestatie het recht, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de gesloten overeenkomst geheel of ten dele op te schorten, dan wel de overeenkomst, als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.

3. De in lid 2 vermelde rechten hebben we eveneens, indien afnemer in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd dan wel in geval van verkregen surséance van betaling,

ingeval van beslag ten laste van de afnemer, afnemers bedrijf in liquidatie is getreden of door derde of derden wordt overgenomen of indien afnemer het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.

4. In alle gevallen onder lid 3 vermeld zullen alle vorderingen die wij op afnemer hebben terstond opeisbaar zijn.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsuitsluiting.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door schuld of opzet van ons personeel dan wel ontstaan door derden.

Artikel 16 Drukfouten.

Voor fouten in door ons uitgegeven catalogi, folders en prijslijsten zijn wij niet aansprakelijk. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om verandering in de door ons aangeboden goederen te brengen.

Artikel 17 Zekerheidsstelling.

Bij iedere transactie waarbij het geldelijk belang meer bedraagt dan € 250,- , zijn wij gerechtigd zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 18 Gerechtelijke en Buitengerechtelijke kosten.

Alle kosten welke door ons worden gemaakt om tot incasso van door afnemer uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken komen ten laste van afnemer, welke verplicht is deze op eerste aanmaning te

voldoen. Met name komen ten zijne laste: declaraties van advocaten en procureurs zowel in als buiten rechte, ook voor zoveel zij door de Rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders,

zaakwaarnemers en incassobureaus. Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval opschorting van levering heeft plaatsgehad.

Wij behoeven niet aan te tonen, dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt. De buitengerechtelijke kosten van incasso worden zodra wij van de diensten van derden gebruik maken ter incasso van het verschuldigde

ten minste gesteld op 15% van het door de afnemer in totaal verschuldigde met een minimum van € 25,- , en zullen alsdan door de afnemer aan ons moeten worden voldaan, onverminderd zijn gehoudenheid tot

voldoening  van het meerdere indien die kosten meer mochten berdragen dan hiervoor is vermeld.

Artikel 19 Toepasselijk Recht

Alle door ons met derden gesloten transacties is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoopvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of  van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst en ongeacht of één of beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen worden berecht door de

bevoegde Rechter te Leeuwarden, tenzij wij om ons moverende redenen de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de Rechter van woonplaats van koper.